E-obchod • Elektronický obchod

Čo je to elektronický internetový obchod

Elektronický obchod - moderný obchod, najnovší trend v obchodovaní prostredníctvom internetu.

Vzhľadom na svoju štruktúru a technologické danosti má internet svoje miesto nielen v oblasti propagácie produktov a značiek, ale v spolupráci s novými technickými prostriedkami sa dokáže etablovať aj priamo v oblasti predaja.

Elektronický obchod využíva možnosti výpočtovej techniky a moderných komunikačných médií pre účel vybavovania všetkých obchodných transakcií prostredníctvom internetu priamo z kancelárie (bez nutnosti fyzickej prítomnosti zúčastnených v procese transakcie).

Najrozšírenejšie kategórie internetových obchodných systémov

Virtuálny elektronický obchod

- predstavuje najjednoduchšiu formu elektronického obchodovania. Ide tu o on-line marketing firmy alebo obchodu. Najdôležitejšou úlohou je zvýšiť dopyt po ponúkaných výrobkoch. Medzi výhody takýchto systémov patrí zníženie nákladov na predaj a marketing, rozšírenie počtu potencionálnych zákazníkov a prienik i na trhy, ktoré by boli klasickom spôsobe predaja nedostupné.

Virtuálna elektronická burza

- v tomto prípade sa zobrazujú on-line ponuky, najmä tovarov a služieb. Prevádzkovateľ takejto burzy získava najmä na znížení nákladov, ktoré by musel vynaložiť na obstaranie tovaru.

Virtuálny obchodný dom

- ide o zoskupenie viacerých elektronických obchodov, ktoré môžu ale i nemusia mať jedného prevádzkovateľa. Na rozdiel od elektronického obchodu je tu sústredené väčšie množstvo ponúk a používateľ pri svojich nákupoch nemusí pracne vyhľadávať elektronické adresy, ďalších elektronických obchodov. Okrem samotných ziskov z predaja sa tu ukazujú aj väčšie zisky z reklamy pomocou reklamných banerov, ktoré môže prevádzkovateľ v prípade vysokej návštevnosti vystavovať.

Princíp činnosti nákupných systémov

 • Po zadefinovaní požiadaviek na systém sa vytvorí určitá forma elektronického obchodu, založená na pôsobení prostredníctvom služieb www.
 • Po vytvorení nákupného systému je zo strany prevádzkovateľa dodávaná aktuálna ponuka a príslušné cenové relácie.
 • Návštevnosť nákupného prostredia sa zvyšuje nielen prítomnosťou elektronickej adresy v zoznamoch a hľadačoch, ale najmä podporou prostredníctvom reklamných banerov.
 • Potencionálny kupujúci má možnosť veľmi jednoducho pristupovať k príslušným ponukám, vzájomne ich porovnávať a tovar, ktorý zodpovedá jeho predstavám aj objednať.
 • Platba za objednaný tovar - posledný krok realizácie predaja. Môže byť realizovaná niekoľkými spôsobmi:
  • dodávka tovaru na dobierku,
  • úhrada zálohovej (proforma) faktúry bankovým prevodom/poštovou poukážkou,
  • on-line úhrada cez platobný modul banky (TatraPay, SporoPay, apod.).

Výhody a nevýhody elektronického obchodu

Výhody

 • Komfortná forma nákupu pre klienta.
 • Nízke režijné náklady obchodníka.
 • Predajné systémy otvorené non-stop 24 hodín denne.
 • Geograficky neobmedzená dostupnosť obchodu.

Nevýhody

 • Menšia dôvera klientov k priamym platbám prostredníctvom počítačových sietí.
 • Nedoriešenosť určitých právnych problémov súvisiacich s elektronickým obchodovaním v zákonodarstve.