Ochranné známky

Čo je to ochranná známka • Trade mark
 • Označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ako aj farebné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, zapísané do registra ochranných známok.
 • Za ochrannú známku sa považuje slovné alebo aj grafické vyobrazenie obchodného mena, názov a výzor produktu alebo služby, pričom registráciou získava daná ochranná známka jedinečnosť, nezameniteľnosť a ochranu pred zneužitím (často aj neúmyselným) zo strany konkurencie.

Prečo zaregistrovať ochrannú známku

 • Zaregistrovaním ochrannej známky vzniká jej majiteľovi výhradné právo na používanie daného označenia.
 • Žiadna iná osoba nemôže v obchodnom styku používať dané označenie bez súhlasu majiteľa ochrannej známky. Tým je daný jasný signál každému obchodnému partnerovi o tom, že spoluprácou s majiteľom ochrannej známky získava skutočný originál a nie nejakú napodobeninu. Majiteľ ochrannej známky tým získava možnosť legálneho monopolu v danej oblasti na trhu.
 • Vlastniť ochrannú známku je nielen prejavom imidžu, ale predovšetkým prejavom schopnosti byť výnimočný a úspešný vo svojej oblasti podnikania. Ide o dobré meno firmy majiteľa ochrannej známky.

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky

 • Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.
 • Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
 • Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra.
 • Majiteľ ochrannej známky má právo žiadať od každého, kto uvádza alebo chce uviesť na trh tovary alebo služby, na ktorých je umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, informáciu o pôvode tovarov alebo dokladov sprevádzajúcich tovary alebo služby.
 • Majiteľ ochrannej známky je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukovaná, zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane uvedenia čísla zápisu ochrannej známky do registra.
 • Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety, takto označené, stiahli z trhu.
 • Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.

Akú hodnotu môže mať ochranná známka

 • Hodnota ochrannej známky je individuálna od prípadu k prípadu.
 • Hodnota ochrannej známky sa odvíja zvyčajne od jej využívania a čím dlhšie a intenzívnejšie sa využíva, tým jej hodnota viac narastá, pričom môže začínať niekde pri pár tisíckach korún, ktoré podnikateľ investoval do jej registrácie (hoci nemusí mať ani takú hodnotu) a končiť môže pri niekoľkých miliónoch a v prípade veľkých spoločností až pri niekoľkých miliardách.

Aká je ochranná doba zapísanej ochrannej známky

 • Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu sa ochranná doba ochrannej známky obnoví vždy o ďalších 10 rokov.

Nehmotný majetok je dôležitou súčasťou majetku každého podniku v trhovej ekonomike.
Nepísaným pravidlom je, že podnik, ktorý nemá nehmotný majetok nie je podnikateľsky perspektívny.