Webaplikácie

Čo sú to webaplikácie

 • Softverové riešenia pre dynamizovanie statických stránok.
 • Aplikácie, resp. programy, ktoré je možné umiestniť na webstránky.
 • Čiastočná substitúcia plnohodnotných dynamických riešení webu - redakčných systémov.
 • Administrácia prebieha prostredníctvom internetového rozhrania s autorizovaným vstupom do administrátorskej sekcie.
 • Možnosť výberu z už vytvoreného portfólia aplikácií alebo programované na mieru.
Pri súčasnom riešení otázok riadenia vzťahov so zákazníkmi a podpory určitej skupiny zákazníkov je trendom hľadať riešenia týchto problémov už v prostredí internetu a internetovej komunikácie (e-commerce).

Základom pre cielenú komunikáciu a podporu je identifikácia jednotlivých zákazníkov, napr. s ohľadom na bonitu alebo správanie, a následný servis na základe takejto identifikácie. Naplnená a udržiavaná databáza zákazníkov je hlavným predpokladom pre úspešné využitie internetovej komunikácie.

Všeobecné pravidlá pre firemný web vo väzbe na zákazníkov

 1. Prioritne obsluhovať tých zákazníkov, kde osobný kontakt so zákazníkom neprináša žiadnu vyššiu pridanú hodnotu pre firmu. Ide o zákazníkov so špecifickým chovaním, kde ani cielenou obchodnou činnosťou nie je možné dosiahnuť vyšší efekt, t.j. uzavretie obojstranne výhodného obchodu. Naopak – náklady obchodných činností sa väčšinou nevrátia.
 2. Podpora kľúčových zákazníkov – osobný kontakt je u kľúčových zákazníkov nezastupiteľný a je rozhodujúcim komunikačným nástrojom. Na druhej strane v procese starostlivosti o zákazníka existuje celá rada činností, ktoré je môžné podporovať pomocou komunikácie prostredníctvom internetu a znamenajú hlavne zvýšenie komfortu pre zákazníka. Môže to byť urýchlením jednotlivých činností alebo komplexným prevedením všetkých činností na e-commerce.
 3. Prieskum trhu.
 4. Podpora potencionálnych zákazníkov - predkontaktné a kontaktné činnosti.

Ciele riešení internetovej komunikácie

 1. Maximálne urýchlenie informačných tokov.
  Na rozdiel od klasických komunikačných kanálov, napr. pošta, je môžné zabezpečovať veľmi rýchly prenos informácií prevádzkového, technického, ekonomického alebo finančného charakteru.
 2. Zistenie spätných reakcií.
  Prechod od pasívnych prezentácií k interaktívnym riešeniam.
 3. Centralizácia a zlepšenie zákazníckeho servisu.
  Možnosť riešiť množstvo problémov pri starostlivosti o zákazníkov aj takouto formou.

Následujúci krok?

Ďalším krokom, ktorý by mal nasledovať je prenos vybraných častí obchodných procesov (väčšinou u vybraných zákazníkov) do elektronickej podoby. Môže sa jednať o zmluvné vzťahy, predzmluvné vzťahy, fakturáciu, platobný styk, zabezpečenie vybraných služieb, apod.

Cieľovým stavom riešenia internetovej komunikácie je okrem zlepšenia zákazníckeho servisu predovšetkým úspora nákladov a urýchlenie procesov.

Takéto otázky internetovej komunikácie je možné riešiť pomocou rôznych všeobecných alebo webaplikácií šitých na mieru.